Voorwaarden

contract

Deze Leveringsvoorwaarden gelden voor producten van The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel, die door middel van het Internet besteld- en via verzending per post geleverd kunnen worden.

Informatie over deze producten kan verkregen worden bij:

De Witte Tandenwinkel
Nieuwe Binnenweg 62
3015 BB Rotterdam
Tel. 010-436 08 60
Email: Info@dewittetandenwinkel.nl

Definities:

The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel, gevestigd te Rotterdam.

Klant(-en)

Een door The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel geregistreerde natuurlijke persoon of rechtspersoon, door of namens wie een Product wordt besteld.

Bestelling(-en)

Een door The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel ten name van de Klant geregistreerde bestelling van één of meerdere Producten.

Product(-en)

Een Product van The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel, dat volgens de publieksinformatie van The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel op basis van deze Voorwaarden geleverd kan worden.

Zending (en)

Eén of meerdere Producten, in de door of in opdracht van The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel verzorgde, voor verzending geschikte, verpakking.

Voorwaarden

De onderstaande voorwaarden, aismede eventuele andere voorwaarden die The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel van toepassing heeft verklaard in relatie tot levering van Producten aan de Klant, en voorzover The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel kenbaar heeft gemaakt hoe en waar de Klant van bedoelde andere voorwaarden kennis kan nemen.

1. Registratie en Bestelling

1.1 De Klant kan Producten bestellen, nadat hij in het Klantenbestand van The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel is geregistreerd. Voor Registratie en Bestelling geldt de door The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel vastgestelde en aan de Klant bekend gemaakte procedures.

1.2 The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel behoudt zich het recht voor om Klanten niet ais zodanig registreren, c.q. om één of meerdere Bestellingen niet uit te voeren, of - eventueel onder het stellen van nadere voorwaarden op te schorten. The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel zal van dat recht gebruik kunnen maker wanneer een gerechtvaardigd belang van The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel hier aanleiding toe geeft. Ais regel zal The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel haar beslissing gevraagd of ongevraagd nader motiveren.

2. Vervoer en Aflevering

2.1 The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel draagt het risico van beschadiging of verlies van de Producten tot het moment van aflevering van de Zending(-en) aan het overeengekomen adres.

2.2 Indien aflevering op het overeengekomen adres niet mogelijk blijkt te zijn, zal The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel de Zending in overeenstemming met de voor de Zending geldende procedure behandelen en de Klant daarover informeren.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen kan de Klant zich niet op een termijn of tijdstip van aflevering beroepen.

2.4 De aansprakelijkheid van The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel in verband met door de Klant geleden schade ten gevolge van gebrekkige uitvoering van een Bestelling is beperkt tot (maximaal) het bedrag dat de Klant aan The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel verschuldigd zou zijn geweest, wanneer de Bestelling volgens afspraak zou zijn uitgevoerd.

3. Retourzendingen

3.1 Voor weigering en retournering van een Zending gelden de door The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel vastgestelde en aan de Klant bekend gemaakte, danwel met de Klant nader overeengekomen, procedures.

3.2 Weigering en retourzending zijn mogelijk in de volgende gevallen: de inhoud van de Zending is niet in overeenstemming met de Bestelling of de verpakking van de Zending is uiterlijk beschadigd.

3.3 Retourzending zal steeds binnen 8 dagen na aflevering moeten plaatsvinden. Een Zending, die geopend is geweest, dient voor retourzending zorgvuldig te worden gesloten. Indien de oorspronkelijke verpakking van de Zending niet meer bruikbaar zal de Klant de inhoud van de Zending zorgvuldig herverpakken in een verpakking, die tenminste gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke verpakking. Zendingen met een waarde van meer dan € 125,-- verzoeken wij u aangetekend te verzenden. Als producten niet compleet of beschadigd zijn bij ontvangst door The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel worden ze de Klant alsnog in rekening gebracht.

3.4 Indien de Klant ten onrechte gebruik heeft gemaakt van het recht op retourzending, heeft The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel het recht aan de Klant alle hiermee gepaard gaande kosten in rekening te brengen. Beschadiging of verlies van Producten tijdens retourzending is voor rekening en risico van de Klant, onverminderd zijn eventuele aanspraken indien The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel het vervoer van de geretourneerde Zending had geregeld.

4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 Een Product blijft, ook na aflevering bij de Klant, zolang eigendom van The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel, totdat het bedrag dat de Klant In verband met de gedane Bestelling van dat Product aan The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel is verschuldigd, volledig is voldaan. Beschadiging en verlies van Producten, terwijl er nog een eigendomsvoorbehoud op rust, zijn volledig voor rekening en risico van de Klant.

5. Betalingswijze

5.1 De Klant zal alle bedragen die hij in verband met Bestellingen aan The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel verschuldigd is op één van de door The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel toegelaten (of overeengekomen) betalingswijzen voldoen, binnen de daartoe door The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel gestelde (of nader overeengekomen) termijn. In het algemeen geldt vooruitbetaling per Bank aan The Smile Factory te Rotterdam, danwel per Credit Card of Rabo Direct Betalen, zoals op de website per keuzemenu is aangegeven.

6. Bijzondere rechten van The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel

6.1 Door enkele overschrijding van een eventueel overeengekomen betalingstermijn is de Klant in verzuim.

6.2 Indien de Klant na ingebrekestelling (met inachtneming van een redelijke termijn) in verzuim blijft, heeft The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel, onverminderd haar overige wettelijke en contractuele rechten, gedurende onbepaalde tijd het recht om geen nieuwe bestellingen meer te accepteren, en om de uitvoering van alsdan reeds gedane Bestellingen op te schorten of te annuleren.

6.3 Indien de Klant verplichtingen in verband met Bestellingen niet of onvoldoende nakomt, heeft The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel, onverminderd haar recht op nakoming van deze verplichtingen, het recht de Klant uit haar Klantenbestand te verwijderen.

6.4 The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel heeft het recht de Voorwaarden en de tarieven met betrekking tot de Producten te wijzigen. Gewijzigde Voorwaarden en tarieven zullen niet van toepassing zijn op Bestellingen, die voor de invoering van de wijziging zijn gedaan.

6.5 Indien de Klant gedurende een lange periode (sinds zijn registratie dan wel sinds de laatste bestelling) geen bestelling heeft gedaan kan The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel de Klant uit haar Klantenbestand verwijderen.

7. Bijzondere rechten van de Klant

7.1 Voor vragen en reclames met betrekking tot Bestellingen of facturen kan de Klant zich wenden tot het in de aanhef van de factuur vermelde telefoon- of faxnummer of email-adres.

7.2 Reclamaties dienen uiterlijk 14 dagen na de datum van Bestelling of na de factuurdatum te worden gedaan, schriftelijk of per fax.

7.3 Indien The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel na ingebrekestelling (met inachtneming van een redelijke termijn) verplichtingen in verband met Bestellingen niet of onvoldoende nakomt, heeft de Klant, onverminderd haar overige rechten, het recht alsdan reeds gedane maar door The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel nog niet volledig uitgevoerde Bestellingen te annuleren. Annulering van deze Bestellingen ontslaat de Klant niet van haar verplichtingen met betrekking tot reeds uitgevoerde en door de Klant geaccepteerde Bestellingen

7.4 Ten aanzien van Zendingen, die The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel als postzending aan de Klant heeft verstuurd, zal The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel, wanneer de Klant door beschadiging, verlies of vertraging van die Zending schade heeft geleden, de Klant in staat stellen de rechten jegens haar uit te oefenen, die op grond van de Postwet toekomen aan afzender van die Zending.

8. Registratie van gegevens

8.1 De Klant verklaart zich er mee akkoord, dat The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel ten behoeve van haar bedrijfsvoering gegevens met betrekking tot de Klant opneemt in één of meerdere registraties oa in haar emailsysteem. Op verzoek zal The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel informatie omtrent doel en gebruik van zulke registraties aan de Klant verstrekken. Indien de klant geen email van The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel wenst te ontvangen zal op verzoek van de klant diens emailadres worden verwijderd. De Witte Tandenwinkel  The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel zal deze gegevens niet zonder toestemming, of buiten medeweten, van de Klant aan derden ter beschikking stellen.

9. Geschillen, toepasselijk recht, bevoegde rechter

9.1 In geval van een geschil zijn de door The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel vastgelegde gegevens, behoudens tegenbewijs, bepalend.

9.2 Op alle overeenkomsten met The Smile Factory/De Witte Tandenwinkel is Nederlands recht van toepassing.

9.3 Eventuele geschillen, die niet in overleg kunnen worden opgelost zullen door de meest belanghebbende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.


 


 


 

!